PRIVACY STATEMENT

Persoonsgegevens

Het Regionaal Instituut voor Dyslexie (hierna: RID) verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze app. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken als je de app speelt:

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken als je de app gebruikt als docent en/of beheerder:

Tot slot wordt op het moment dat de app geïnstalleerd wordt op het device, het device ID opgeslagen. Deze informatie is niet gekoppeld aan specifieke spelersaccounts maar alleen aan de naam van de school.

RID verzamelt in geen enkel geval bijzondere persoonsgegevens.

Doel & Grondslag verwerking persoonsgegevens

Om gebruik te kunnen maken van de app Kosmos Klikker is het noodzakelijk om de bovengenoemde persoonsgegevens te verwerken (artikel 6 lid 2 van de AVG). De app heeft als doel om de klank-teken koppeling bij kinderen te verbeteren. De app wordt ingezet op scholen om docenten te ondersteunen in het ontwikkelen van deze vaardigheden bij de kinderen. Hiervoor is het essentieel dat het voor docenten en begeleiders inzichtelijk wordt wat de voortgang en het level van de kinderen in de app is. Zonder deze gegevens, kan de app zijn doel niet behalen. Om deze gegevens inzichtelijk te maken, moet er een profiel aangemaakt worden voor de spelende kinderen, met daarin hun voor en achternaam, de naam van de school en de spelgegevens. Daarnaast is de app een reactieve app. Het is dus essentieel voor de werking van de app dat deze toegang heeft tot de gegevens van de speelsessie om zichzelf te blijven ontwikkelen en verbeteren. Dit leidt er uiteindelijk toe dat de kinderen beter en efficiënter kunnen leren in de app. Deze gegevens worden dus uitsluitend gebruikt voor de werking en optimalisatie van de app, en zullen nimmer gebruikt worden voor andere doeleinde.

Om de koppeling van begeleiders en kinderen in de app goed te laten verlopen, is het ook noodzakelijk om de bovengenoemde gegevens van docenten en begeleiders te verwerken. Door middel van deze informatie kunnen de begeleidende accounts gekoppeld worden aan de spelersaccounts, waardoor de voortgang bijgehouden kan worden.

Tot slot worden de device ID's van de tablets waarop een app geïnstalleerd staat opgeslagen. Dit is noodzakelijk om uw privacy te beschermen, omdat op deze wijze geregistreerd kan worden welke devices er toegang hebben tot de app per school. Dit is noodzakelijk voor het beschermen van de toegang tot de accounts en dus noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst. Door deze gegevens te registreren, kan er ingegrepen worden als er onbekende devices toegang proberen te krijgen tot de app, er devices kwijtraken of gestolen worden.

Bewaartermijnen

RID bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Zodra een account langer dan één jaar inactief is worden de persoonsgegevens automatisch verwijdert. Indien de speler danwel de ouder en/of voogd van de minderjarige speler eerder aangeeft via kosmosklikker@rid.nl dat hij wil dat zijn/haar persoonsgegevens verwijdert worden, zullen de persoonsgegevens eerder verwijdert worden.

Delen van persoonsgegevens met derden

RID deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Voor de inzet van de app heeft RID een overeenkomst gesloten met Game Tailors, de ontwikkelaars van de app. De persoonsgegevens die RID verwerkt, worden daarom gedeeld met Game Tailors. Dit is noodzakelijk voor de werking van de app. Om de veiligheid van de persoonsgegevens te waarborgen is een verwerkingsovereenkomst met Game Tailors gesloten.

Rechten van betrokkenen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kan door een mail te sturen naar kosmosklikker@rid.nl

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door RID en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar kosmosklikker@rid.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. RID zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. RID wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging van jouw persoonsgegevens

RID neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via kosmosklikker@rid.nl.